Zoznam kurzov Montessori

s Dr. Evou Štarkovou

Pre rodičov (budúcich rodičov), starých rodičov, pedagógov a au-pair

Na seminári sa hovorí o vývojových potrebách dieťaťa a o tom ako podporiť jeho mozgovú činnosť jednoduchými a zároveň lacnými aktivitami. Ako viesť dieťa, aby si rozvíjalo zmysel pre poriadok, sebaobsluhu, starostlivosť o prostredie, koordináciu svojich pohybov, presnosť a zodpovednosť.

Kurz obsahuje veľké množstvo praktických ukážok s pomôckami, ktoré si môžete jednoducho pripraviť aj doma.

*Absolvovanie tohto seminára je podmienkou pre absolvovanie 2. stupňa.

Deti majú obdobia zvýšenej vnímavosti na úrovni jednotlivých zmyslov – tzv. senzitívne obdobia.

Náplňou tohto kurzu sú ukážky zmyslovo-pohybových aktivít, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať 5 základných zmyslov: hmat, sluch, čuch, chuť a zrak. Mária Montessoriová odpozorovala u detí používanie aj ďalších zmyslov, ako napr. stereognostického zmyslu, ktorý je úspešne použiteľný v geometrii, aritmetike, geografii, biológii, ale aj pri procese učenia sa čítať a písať…

*Absolvovanie 1.- 2.stupňa je podmienkou pre účasť na vyšších stupňoch.

Bábätká prichádzajú na svet s veľkým rozumovým potenciálom. Už okolo prvého roka života si na pohmat všimnú, že predmety sú rôzne. Okolitý 3D svet a gravitačnú silu testujú hádzaním predmetov a strkaním do rôznych otvorov ( viď „listy od rodičov“ od mamky Aleny ).

V rámci veku 3 – 6 rokov majú deti vzťah k širšiemu sortimentu geometrických útvarov.

Na seminári sa dozviete, ako rozvíjať určité zmysly dieťaťa tak, aby sa zorientovalo vo svete telies, obrazcov, konštrukčnej sily trojuholníkov, kruhov, kruhových výsekov a ďalších. Deti si takto vytvoria pevné základy pre budúcu matematickú predstavivosť a ruka v ruke aj vzťah k umeniu.

Štvorročné dieťa sa nachádza vo významnom období svojho života. Prebúdza sa v ňom senzitívne obdobie na počítanie. Jeho hry a otázky odzrkadľujú tento záujem. Fascinujú ho dĺžky, výšky a šírky. Porovnáva. Nie je náhoda, že sa zaujíma o živočíchy ako boli dinosaury, ktorých rozmery sú fascinujúce.

Na úvod seminára sa venujeme počítaniu od 1 do10 a preberáme aj nulu. Tieto informácie dieťa zvládne približne do 4,5 roka svojho života. Následne, vďaka perfektným metodikám, je dieťa schopné vo veku 4,5 – 6 rokov rozšíriť rozsah počítania od 1 do 9.999 ( sčítaním a násobením, odčítaním a delením ) zo začiatku bez prestupu cez desiatku, neskôr s prestupom. Dospelí až žasnú, aké je to jednoduché.

Na tomto seminári sa dozvieme, ako pokračovať s rozvíjaním a zároveň uspokojením matematickej mysle dieťaťa v predškolskom a následne v školskom veku. Mária Montessoriová pozorovaním odhalila u detí vrodený vzťah k matematike. Tá cesta je však iná, ako sa v škole bežne praktizuje.

V Montessori prostredí je jedným z najpopulárnejších matematických operácií delenie. Násobilka je tiež zážitkom: logickým a zároveň umeleckým! K druhej a tretej mocnine, ku štvorcovým aj kubickým číslam, vedú hravé zmyslovo-pohybové aktivity. Spomínanými postupmi sa u detí intenzívne rozvíja predstavivosť a zdokonaľuje sa aj ich pamäť.

Žiadne učivo nie je ťažké vďaka detailne a empaticky vypracovaným Montessori metodikám, ktoré majú zároveň aj logickú postupnosť.

Malé dieťa miluje prírodu! Je šťastné, ak sa celá rodina vyberie na výlet do lesa, kde objíma stromy, prehrabáva sa v zemine, zbiera kamienky, obdivuje kvety, ochutnáva lesné plody a je fascinované chrobáčikmi, dažďovkami alebo žabkami… Chce pomáhať s polievaním rastlín doma a na záhrade, aj pri starostlivosti o domácich miláčikov. Dieťa s údivom pozoruje, ako prijíma potravu rybička v akváriu, korytnačka v teráriu, vtáčik v parku, aj psík alebo mačička.

Kde sa stráca vrodený vzťah malého dieťaťa k živej a neživej prírode? Prečo sa stáva z Geografie, Vlastivedy, Prírodovedy a Biológie neobľúbený predmet? Čo spôsobuje vyhorenie dieťaťa?

Na tomto seminári získate návod ako začať hravo a zároveň inteligentne už doma od najútlejšieho veku tak, aby sa tieto témy stali neskôr celoživotným koníčkom a nie nudným učivom. Objavovanie je príjemnou zábavou nielen pre dieťa, ale aj pre samotného dospelého a navyše to môžu byť múdro strávené spoločné chvíle.

Na tomto seminári absolvujeme fascinujúcu cestu od Veľkého tresku až po súčasnosť. Skúmanie raného vesmíru nám dá príležitosť zábavne uviesť aj disciplíny ako je fyzika a chémia. Nazrieme do procesu vzniku hviezd, galaxií a slnečnej sústavy. Povenujeme sa jednotlivým planétam, využijeme možnosť počítania až do milión a pomocou príťažlivých aktivít si prejdeme geologickými obdobiami našej planéty.

Kozmická výchova je témou hlavne pre školákov, od veku 6 rokov a vyššie, avšak mnohé deti sa už v predškolskom veku intenzívne zaujímajú o dinosaury, hviezdy a planéty.

Odporúčam všetkým rodičom obetovať čas na semináre tohto typu, keďže v tejto, inak komplikovanej téme, sa dá ľahko zorientovať a byť schopný na otázky dieťaťa múdro zareagovať.

Téma tohto seminára najpresvedčivejšie dokazuje, že dieťa prichádza na svet s jedinečným talentom – schopnosťou naučiť sa akýkoľvek jazyk. Dieťa nerozdeľuje jazyky na ťažké a ľahké. Preňho je každá reč ľahká, ak sa niekto k nemu v tom jazyku od útleho veku prihovára. Hlavnú úlohu tu hrá jeho geniálny sluch. Pred našimi očami sa odohráva zázrak: „učenie bez učenia” – stačí byť v tom správnom prostredí a nasávať ako špongia.

S akou ľahkosťou a nadšením sa dieťa rozvíja, ak do „učenia” môže zapájať svoju húževnatú životnú energiu a senzitívne obdobia. Tak je to aj so záujmom 4-ročného dieťaťa naučiť sa čítať a písať.

Na seminári si povieme, ktoré danosti a zmysly podchytiť od raného veku tak, aby dieťa neskôr na otázku „Kto ťa naučil čítať?”, mohlo odpovedať: „Nikto, ja som sa naučil sám!”. Takéto dieťa číta s radosťou a porozumením.

Na záver kurzu si ukážeme hravý spôsob prezentácie „slovných druhov” a „vetného rozboru”, ktoré sú podľa skúseností M. Montessoriovej dôležitým krokom u 5 a pol ročných detí k ich čítaniu s porozumením.

Téma „zlomky” je vďaka Montessori postupov veľmi zábavnou aktivitou.

Pre 5-ročné dieťa je hra s pomôckami zameranými na zlomky zmyslovo-pohybovým zážitkom.

Od 6. roku dieťaťa sa dá práca so spomínanými pomôckami krôčik po krôčiku prehlbovať a dieťa si tak buduje predstavivosť. Vie si už predstaviť ako vyzerá napr. tretina, sedmina alebo desatina a jednoducho tomu začne rozumieť. Metodiky sú perfektne vypracované aj na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie zlomkov. Žiak je vedený tak, aby na pravidlá počítania so zlomkami prišiel sám. V čase, keď žiak rieši zlomky už len na papieri, príklad si vie konkrétne predstaviť, a preto mu výpočty nerobia problémy.

Mnohí dospelí pochopia počítanie so zlomkami až na tomto seminári, čo im prináša príjemný pocit sebaistoty a nadšenie.

Na záver kurzu si taktiež ukážeme ako prezentovať deťom, menším aj väčším, tému „čas”.

Na tomto seminári počítame do a nad milión. Skúsenosti, ktoré doposiaľ dieťa získalo, ho bezpečne pripravili na schopnosť pohybovať sa aj v tomto rozsahu. Milión!!! – prváci žasnú, je to veeeľmi veľa!

Prirodzený smer napredovania detí je „od konkrétneho k abstraktnému”. Vo svete matematiky, pre dieťa, KONKRÉTNO reprezentujú konkrétne životné zážitky spojené s uchopiteľnými matematickými pomôckami, teda smer je od uchopenia predmetu cez obrázky až k číslam.

Mária Montessoriová vytvorila pre žiakov celý rad geniálnych matematických pomôcok, ktoré na seba logicky nadväzujú. Obrovskou výhodou práce s týmito pomôckami je, že žiaci, ktorí opozdenejšie prechádzajú na abstraktné myslenie (čo je v poriadku), sú schopní rovnocenne napredovať s ostatnými. Touto cestou si prehĺbujú matematickú predstavivosť a pamäť. ABSTRAKTNÉ myslenie sa u nich vytvára postupne v individuálnom čase ich vývoja, ale čo je dôležité, v matematike nezaostávajú a dokážu počítať s plným nasadením. Cieľom je, aby VŠETKY DETI „doplávali k radostnému ostrovu matematických vedomostí” a nie iba jednotlivci! Nesmieme dopustiť, aby toľko detí cestou stroskotalo! Je to pre ne vážna psychická trauma, ktorá ich môže poznačiť na celý zvyšok života!

Pripomeňme si, že dieťa je najhúževnatejšie v útlom veku života, keď je ešte doma. Tu je potrebné začať s „múdrymi” aktivitami, aby jeho prirodzený talent neprekryla povrchnosť a ľahostajnosť (viď vyššie, kurzy 1.-2.stupeň). Je dôležité si uvedomiť, že ak sa dieťa nepodchytí takýmto spôsobom včas a rodičia ho nenaučia žasnúť, v škole už dieťa svoju stratenú motiváciu (vo vačšine prípadov) nikdy neobjaví.

Rodičia, je to v prvom rade vo vašich rukách. Staňte sa PRIPRAVENÝMI RODIČMI. Máte to najkrajšie poslanie na svete. A neskôr, keď sa vaše PRIPRAVENÉ DIEŤA dostane do rúk PRIPRAVENÉMU PEDAGÓGOVI, bude to dokonalá spolupráca.

Oblasti, ktorým sa na seminári venujeme:

 • vytvorenie predstavy o veľkých číslach, rád číslice v zápise prirodzeného čísla
 • sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do a nad milión
 • sčítanie viac sčítancov
 • násobenie a delenie viacciferných čísel jedno-, dvoj-, troj-, štvorciferným číslom
 • prvočísla a zložené čísla, najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ
 • rímske číslice a čísla
*Na absolvovanie tohto seminára je nutné najprv absolvovať Aritmetiku I a II.

Oblasti, ktorým sa na seminári venujeme:

 • desatinné čísla a počtové výkony s desatinnými číslami
 • delenie menšieho prirodzeného čísla väčším
 • premeny jednotiek dĺžky a hmotnosti
 • mocniny desiatky a iných čísel
 • vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach
 • druhá a tretia mocnina a odmocnina
 • násobilka ako polynóm
 • záporné čísla
 • percentá

Spomínate si na záujem malých detí hrať sa so stavebnicami alebo skladačkami geometrických tvarov? To je dôkazom toho, že deti majú vrodený vzťah k oblasti, ktorej my dospelí hovoríme geometria!

Na seminári si ukážeme, ako pokračovať s informáciami z kurzu Geometria I a ako súvisia oblasti navzájom. Preberieme tému zhodnosti, podobnosti a rovnosti. Prehĺbime si vedomosti o konštrukčných trojuholníkoch, aby nás premostili s ďalšími oblasťami. Budeme pokračovať s prácou s geometrickým konštrukčným materiálom a v rámci smeru „od celku k detailu” sa dopracujeme k priamke, úsečke a bodu…

Kým predškolské deti majú k dispozícii „škôlkarsku sadu geometrických telies” a „geometrickú komodu” s rovinnými útvarmi, školáci pracujú s väčšími a komplexnejšími geometrickými telesami, so „žltým materiálom – obsahy” a s „kovovými vkladacími rovinnými útvarmi s rovnakým obsahom”. Cez vlastnosti rovinných a priestorových útvarov sa dopracujú aj k objemu.

Žiaka sprevádzame tak, aby na poučky a základné vzorce prišiel sám. Tak je to aj v prípade Pytagorovej vety.

Po absolvovaní 1. a 2. stupňa je možné si zvoliť akékoľvek poradie ( okrem Geometrie – najprv Geometria I, potom II a Aritmetiky – najprv Aritmetika I, potom II, III a IV )